0 && (e = c[0].split(","), this._D = e)) : c = "http://quote.solarlightssky.com/"), null != this._D && "" != this._D) { switch (this._D[2]) { case "1": case "2": case "3": case "5": case "10": case "41": f = "sh", "2" == this._D[5] && (f = "sz"), c = "http://quote.solarlightssky.com/" + f + this._D[1] + ".html"; break; case "4": c = "http://quote.solarlightssky.com/qihuo/" + this._D[1] + ".html"; break; case "40": c = "http://quote.solarlightssky.com/zs" + this._D[1] + ".html"; break; case "11": case "12": case "13": case "14": case "15": case "16": c = "http://fund.solarlightssky.com/" + this._D[1] + ".html"; break; case "21": case "22": c = "http://quote.solarlightssky.com/hk/" + this._D[1] + ".html"; break; case "31": case "32": c = "http://quote.solarlightssky.com/us/" + this._D[1] + ".html"; break; case "50": case "51": c = "http://quote.solarlightssky.com/gzqh/" + this._D[1] + ".html"; break; case "55": c = "http://quote.solarlightssky.com/qiquan/" + this._D[1] + "_SO.html"; break; case "56": c = "http://quote.solarlightssky.com/qiquan/" + this._D[1] + "_FO.html"; break; case "60": c = "http://quote.solarlightssky.com/3ban/sz" + this._D[1] + ".html"; break; default: c = "http://quote.solarlightssky.com/" + this._D[1] + ".html" } "" != c && (g = !1, h = this.input.name, i = this.input.value, "undefined" != typeof a ? (this.input.name = "", this.input.value = "", 13 == a.keyCode && (g = !0)) : (j = !isNaN(this.input.value) && 6 == this.input.value.length, b && !j && (this.input.name = "stockcode", c = "http://quote.solarlightssky.com/search.html", (this.text.indexOf(this.input.value) >= 0 || "" == this.input.value) && (this.input.name = "", this.input.value = "", c = "http://quote.solarlightssky.com/"))), this.goUrl(c, "_blank", g), this.input.name = h, this.input.value = i) } else h = this.input.name,console.log(c), i = this.input.value, this.input.name = "stockcode", k = "http://quote.solarlightssky.com/search.html", (this.text.indexOf(this.input.value) >= 0 || "" == this.input.value) && (this.input.name = "", this.input.value = "", k = "http://quote.solarlightssky.com/"), this.goUrl(k, "_blank", g), this.input.name = h, this.input.value = i } }); var ss = new StockSuggest("StockCode", arg);
博主
博客级别
--
积分:--分
访问:--次
排名:--名
博主简介
心平常,自非凡。
博文
市场试图发动风格轮动(2019-01-18 14:45:33)
阅读12233) | 评论0) | 分享 点击查看原文
散户都成了惊弓之鸟(2019-01-16 15:25:13)
阅读33670) | 评论3) | 分享 点击查看原文
反弹进入深水区(2019-01-15 15:45:48)
阅读23226) | 评论0) | 分享 点击查看原文
阅读9084) | 评论0) | 分享 点击查看原文
下周次新股要“凉凉”(2019-01-13 12:19:58)
阅读13657) | 评论0) | 分享 点击查看原文
市场跑步进入赚钱大时代(2019-01-11 15:49:20)
阅读16154) | 评论2) | 分享 点击查看原文
阅读13147) | 评论0) | 分享 点击查看原文
阅读11180) | 评论2) | 分享 点击查看原文
多点开花 欲振乏力(2019-01-08 15:05:08)
阅读9610) | 评论2) | 分享 点击查看原文
题材股炒作的小阳春(2019-01-07 15:34:50)
阅读10476) | 评论1) | 分享 点击查看原文
点击查看该博客全部文章

澳门皇冠官网